Upute za autore

Poštovani autori,

Život i škola časopis je za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja i jedan od najdugovječnijih hrvatskih pedagoških časopisa. Raduje nas što želite biti suradnikom našega časopisa. Da bi naša suradnja bila uspješnija, ljubazno vas molimo da se pri pisanju i slanju svojih radova pridržavate sljedećih zahtjeva koji vrijede za ovaj časopis.

Radovi se predaju u formatu Microsoft Word ili OpenOffice dokumenta. Tekst treba biti napisan na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. Autori su u potpunosti odgovorni za jezičnu kvalitetu teksta. Rad treba poslati uz korištenje elektroničkog obrasca.

Vaš rad pregledat će dva recenzenta i, ukoliko postoje primjedbe i sugestije, poslat ćemo vam pregledani tekst te zamoliti da rad izmijenite ili uskladite sa zahtjevima recenzenata. Ako se ne slažete s primjedbama recenzenata, molimo vas da to objasnite u svom odgovoru. Ukoliko se recenzenti razlikuju u ocjeni rada, angažirat ćemo i trećega recenzenta, a konačnu odluku donosi Uredništvo. Nije nam cilj odbiti vaše radove, nego ih zajednički učiniti kvalitetnijima.

Radovi se kategoriziraju kao znanstveni, stručni ili ostali radovi. Znanstveni radovi se dodatno kategoriziraju kao izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje i pregledni rad.

Izvorni znanstveni rad sadrži originalne teorijske rasprave i praktične rezultate istraživanja. Tu pripadaju teorijske rasprave o fundamentalnim pitanjima odgoja i obrazovanja, temeljna i primijenjena istraživanja, evaluacijska sumativna i formativna istraživanja te akcijska istraživanja. Za ovu vrstu rada važna je jasno definirana i u radu dosljedno primijenjena metodologija. Jednaku vrijednost imaju kvalitativni i kvantitativni pristupi istraživanju.

Prethodno priopćenje također je znanstveni rad i daje rezultate istraživanja koje je u tijeku, a zbog aktualnosti se daju u javnost prvi rezultati. To je rad koji sadrži nove znanstvene podatke i jasan metodološki pristup, ali se rezultati još ne mogu smatrati konačnima i nije ih moguće provjeriti.

Pregledni rad predstavlja cjelovit prikaz stanja i tendencija razvoja određenoga područja teorije odgoja i obrazovanja, kao i metodoloških pristupa i primjene određenih teorijskih pristupa te analizu prakse. Takav rad sadrži i kritički stav autora, kao i pregled relevantne literature o razmatranoj problematici.

Stručni rad prvenstveno je usmjeren prema unaprjeđivanju prakse te, uz poznavanje relevantnih teorijskih pristupa i izvora, prvenstveno govori o praktičnim iskustvima autora i problemima koji se javljaju u praksi.

Kategoriju rada može predložiti autor prilikom predaje rada, ali konačnu odluku donosi uredništvo na prijedlog recenzenata.

Rad treba sadržavati sažetak od 150 do 200 riječi. Uz sažetak se navode abecednim redom i ključne riječi (5-7). Sažetak i ključne riječi treba napisati i na engleskom i njemačkom jeziku. Opseg rada, uključujući bibliografiju može iznositi najviše 25 kartica teksta. Kartice teksta iznosi 1800 znakova s prazninama.

Grafički prilozi trebaju biti cmo-bijeli zbog načina tiskanja časopisa. Svi grafički prilozi i tablice trebaju biti numerirani i imati naslove. Nazive tablica treba smjestiti iznad, a slika ispod grafičkog priloga.

U časopisu Život i škola koristi se APA standard citiranja i navođenja bibliografskih izvora navedenih u tekstu. Kad se u tekstu koriste tuđe ideje, podatci, pojmovi i sl. izvor treba navesti u zagradama tako da sadrži prezime autora, godinu izdanja te broj stranice ako se radi o doslovnom navodu, npr. (Mužić, 2000, str. 151). U popisu literature treba abecednim redom, odnosno kronološkim redom ako se radi o istom autoru, navesti sve radove koji su navedeni u tekstu. Budući da časopis ima i internetsku inačicu, moguće je u tekstu navesti i poveznice u odnosu na pojedine priloge (slike, videozapise, vlastite tekstove i si.), čime rad postaje informativnijim. U popisu literature treba navesti samo izvore kojima ste se koristili u radu, i to tako da navedete autora ili autore, godinu izdanja u zagradi, naslov rada, mjesto i izdavača.