Kritičko mišljenje i akademski uspjeh studenata Engleskog jezika

NazivKritičko mišljenje i akademski uspjeh studenata Engleskog jezika
Vrsta publikacijeJournal Article
Godina izdanja2018
AutoriPušina, A., & Osmanović A.
ČasopisŽivot i škola
Godište64
Broj2
Početna stranica141
Označavanje stranica141-155
Datum objavljivanja12/2018
Vrsta radaIzvorni znanstveni rad
ISSN1849-0972
Ključne riječiakademski uspjeh, kritičko mišljenje, studenti Engleskog jezika, tercijarno obrazovanje
Abstract

Cilj je ovoga rada istražiti povezanost sposobnosti kritičkog mišljenja i akademskog uspjeha studenata Odsjeka za engleski jezik i književnost u odnosu na različite osobne i okolinske faktore. U istraživanju je sudjelovalo 117 studentica i 54 studenta (N=171) prosječne dobi M=20.99 (SD=2.43) s četiri različita univerziteta u Bosni i Hercegovini. Sposobnosti kritičkog mišljenja i sociodemografske karakteristike ispitane su Ennis-Weir testom kritičkog mišljenja (EWCT) i Upitnikom o demografskim podacima. Neparametrijskim statističkim procedurama propitana je povezanost između kritičkog mišljenja i akademskog uspjeha s obzirom na spol, dob, obrazovni nivo roditelja, pripadnosti univerzitetu i godine studija. Nađena je samo jedna statistički značajna, veoma niska, negativna korelacija - između akademskog uspjeha i dobi ispitanika (rs=-.160, p˂.05) male veličine efekta, objašnjavajući 2.56% zajedničke varijance. Utvrđena je statistički značajna, pozitivna, umjerena korelacija (rs=.41, p<.001) između EWCT skora i akademskog postignuća srednje jačine efekta (16.81% objašnjene varijance). Nadalje, ustanovljena je statistički značajna razlika između prosječnih EWCT rang skorova klasificiranih prema nivou akademskog postignuća: χ2(4)=35.751, p<.001. Prema ovim rezultatima kritičko mišljenje važno je za akademski uspeh. Daljim istraživanjima treba više razjasniti povezanosti faktora okoline, socio-demografskih varijabli i sposobnosti kritičkog mišljenja.

URLhttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329500
DOI10.32903/zs.64.2.10
Oznaka recenzijeRefereed