Radovi/Articles/Artikel

2017
Šimudvarac, M. (2017).  Pouna smieha od negda tu je bila: 175. godišnjica organiziranoga školstva u Belcu, zbornik radova. Život i škola. 63(2), 188-191.
Livazović, G., & Bojčić K. (2017).  Povezanost sociodemografskih obilježja, rizičnih stilova ponašanja i sklonosti kockanju adolescenata. Život i škola. 63(1), 139-148.
Lapat, G., Lukaček N., & Matijević M. (2017).  Razlike u mišljenju učenika o školskim ocjenama. Život i škola. 63(2), 75-85.
Maic, Ž. (2017).  Razvoj andragoške znanosti. Život i škola. 63(2), 169-180.
Šijačić, Ž., Sablić M., & Rački Ž. (2017).  Samoprocjene i vršnjačke procjene javnoga govora budućih učitelja. Život i škola. 63(1), 105-115.
Hasikić, A. (2017).  Savjetodavni potencijal odabranih narodnih poslovica iz zbirke „Kad ti kuća gori, a ti se ogriij“ - Zbirka poslovica Bartupa Matijace. Život i škola. 63(1), 131-135.
Jakobović, M. (2017).  Socijalne priče u radu s učenicima s poremećajem iz spektra autizma. Život i škola. 63(1), 161-166.
Čorak, S. (2017).  Sociometrijski status učenika u odgojnoj skupini. Život i škola. 63(1), 171-190.
Skelac, M. (2017).  Sukobi u komunikacijskim odnosima između učenika i učitelja. Život i škola. 63(2), 49-58.
Jovović, Z. (2017).  Suvremeno demokratsko društvo: odgoj i obrazovanje za toleranciju. Život i škola. 63(2), 27-34.
Turić, D. (2017).  Tammy Heflebower, Jan K. Hoegh, & Phil Warrick: A School Leader's Guide to Standards-Based Grading. Život i škola. 63(1), 195-198.
Jukić, D. (2017).  Tehnička pripremljenost i motiviranost studenata hrvatskih sveučilišta za online oblik nastave. Život i škola. 63(1), 93-102.
Petričević, Z. (2017).  Učenje engleskog jezika pomoću teksta. Život i škola. 63, 149-160.
Skender, L., & Karas D. (2017).  Učestalost i svrhovitost primjene igara u nastavi likovne umjetnosti . Život i škola. 63(2), 113-126.
Bogut, I., Popović Ž., & Mikuška A. (2017).  Uloga i važnost izvanučioničnog učenja i terenske nastave u obrazovanju učitelja razredne nastave. Život i škola. 63(2), 127-132.
Matulin, M. (2017).  Uloga pozitivnih emocija u unapređenju razrednoga ozračja. Život i škola. 63(2), 61-74.
Nikčević-Milković, A., & Brala-Mudrović J. (2017).  Utjecaj obrazovne razine i spola na kvalitetu pisanog izražavanja učenika. Život i škola. 63(1), 55-66.
Knežević, B. (2017).  Živimo li zdravo?. Život i škola. 63(2), 135-146.

Stranice